\"\"


OBCHODNÍ PODMÍNKY » Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.casanuova.cz


1. Smluvní strany

1.1. prodávající

Adatera s.r.o.
se sídlem Komenského 32, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod značkou C20700
IČ 28155432, DIČ CZ28155432
bankovní spojení: 2600248922/2010- Fio banka, a.s.
kontaktní e-mail: info@casanuova.cz
(dále jen "prodávající")

1.2. kupující

fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku zboží prostřednictvím objednacího formuláře na stránkách e-shopu www.casanuova.cz, případně zasláním objednávky na e-mail info@casanuova.cz
(dále jen "kupující")

2. Kupní smlouva

2.1. Odeslání objednávky kupujícím je považováno za podání návrhu na uzavření kupní smlouvy. Zároveň kupující tímto krokem potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Prodávající následně kupujícímu odešle e-mail o přijetí objednávky, a to na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

2.2. Po prověření dostupnosti objednaného zboží prodávající zašle kupujícímu informaci o předpokládaném termínu dodávky. Akceptováním termínu dodávky kupujícím se považuje kupní smlouva za uzavřenou.

2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména se zájemcem, který dříve závažným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží včetně poštovného a balného.

3.2. Poštovné a balné činí 120 Kč. Při objednávce nad 5 000 Kč je poštovné a balné zdarma.

3.3. Kupující platí kupní cenu dle kupní smlouvy na základě zálohového dokladu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol platby kupující uvede číslo zálohového dokladu. Zboží bude prodávajícím odesláno až po připsání kupní ceny na účet.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

4. Dodací podmínky

4.1. Veškeré zboží uvedené v e-shopu www.casanuova.cz je originální a nové. Kabelky jsou vyráběné ručně, a proto se doba dodání může u každého výrobku lišit:
- zboží je na skladě e-shopu:                                       dodací doba 2 - 3 pracovní dny
- zboží je na skladě u výrobce:                                    dodací doba 7 - 10 dní
- zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí:                 dodací lhůta bude kupujícímu sdělena e-mailem
- zakázková výroba:                                                    dodací lhůta bude kupujícímu sdělena e-mailem

4.2. Standardně je zboží doručováno Českou poštou jako Balík Do ruky. O přesném termínu dodání je kupující informován prostřednictvím sms; v případě potřeby si pak může změnit dodací dispozice na adrese www.ceskaposta.cz/zmenadispozice.

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při převzetí. V případě jakéhokoliv viditelného poškození či porušení obalu zásilky je povinen o této skutečnosti informovat dopravce a sepsat s ním Protokol o poškození zásilky záznam o poškození zásilky.

5.2. Podpisem dodacího listu při převzetí kupující stvrzuje, že zboží dorazilo bez mechanicky nepoškozené. Na reklamace mechanického poškození zboží po podpisu dodacího listu proto nemůže být později brán zřetel.

6. Reklamace

6.1. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. Jako záruční list slouží daňový doklad.

6.2. Záruka se vztahuje na vady, které se projevily v průběhu záruční doby v důsledku prokazatelné chyby výroby, technologického postupu nebo skryté vady materiálu. V takovém případě má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.

6.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nadměrného zatížení nevhodného skladování, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

6.4. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

7. Postup při uplatnění reklamace

7.1. Kupující odešle prodávajícímu e-mil s informacemi o důvodech reklamace. Následně zašle reklamované zboží (kompletní, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné) na adresu prodávajícího a to jako doporučenou a dostatečně pojištěnou zásilku.

7.2. Prodávající zašle kupujícímu e-mailem potvrzení uplatnění reklamace, jejím posouzení, způsobu řešení a o předpokládaném termínu vrácení opraveného zboží.

7.3. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že reklamace nebyla vyřízena ve stanovené lhůtě, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Každá kupujícím odeslaná objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

8.2. Kupující má právo objednávku stornovat maximálně do 24 hodin od obdržení e-mailu s informací o termínu dodání. Rozhodne-li se tak, je povinen prodávajícímu emailem nebo telefonicky a sdělit číslo objednávky. Při stornování objednávky po této lhůtě nebo neuhrazení zálohového dokladu se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit manipulační poplatek ve výši 1 000 Kč. V případě nesplacení této pokuty má prodávající právo s touto pohledávkou nakládat a její úhradu vymáhat podle vlastního uvážení.

8.3. Kupující (fyzická osoba) má v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. O této skutečnosti je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem.

8.4. Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena zboží bez dopravného, náklady na vrácení zboží hradí kupující.

8.5. Prodávající má právo stornovat objednávku; v tom případě ale kupujícího neprodleně informuje o důvodu.

9. Postup při vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy

9.1. Kupující odešle prodávajícímu e-mil s informací o odstoupení od smlouvy a číslem účtu, na který mají být peníze vráceny. Následně odešle prodávajícímu zboží - nepoškozené, nenošené, kompletní, neopotřebené a označené originálními visačkami a v původním nepoškozeném obalu tak, jak bylo kupujícímu doručeno a to jako doporučenou a dostatečně pojištěnou zásilku. Po dohodě je možné zboží vrátit i osobně.

9.2. Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží prodávající obratem zašle peníze za zboží na jím uvedený bankovní účet. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout vrácené zásilky zaslané na dobírku, případně neakceptovat odstoupení od smlouvy v případě, kdy vrácenému chybí původní obal, záruční list, či obal nebo zboží nesplňují podmínky uvedené v bodu 9.1.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodávajícímu při registraci pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely případného zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat.


Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím ovšem nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.